Noteikumi

Privātums

1. Visi portālā www.kurkur.lv pieejamie personas dati tiek aizsargāti atbilstoši LR likumdošanai. Šo datu apstrāde tiek veikta ievērojot LR likumdošanā noteiktos vispārīgos personas datu apstrādes principus.

2. Kļūstot par reģistrēto portāla www.kurkur.lv lietotāju, persona piekrīt savu reģistrētā lietotāja profilā norādīto datu apstrādei.

3. Lietotājiem, vai jebkurām trešām personām ir aizliegts nesankcionēti piekļūt portāla www.kurkur.lv lietotāju datiem, attiecībā uz citiem reģistrētajiem portāla www.kurkur.lv lietotājiem, datus izmainīt, vai jebkādā veidā traucēt portāla darbību. Portāla www.kurkur.lv datus un izvietoto saturu aizliegts pārpublicēt bez iepriekšējas saskaņošanas ar SIA „Teliko”.

Pakalpojumu lietošanas noteikumi

1. Saskaņā ar šiem noteikumiem Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Teliko”, PVN reģ.Nr. LV40103251806, juridiskā adrese Brīvības gatve 224, Rīga LV-1039 nodrošina informācijas sabiedrības pakalpojumus interneta portālā www.kurkur.lv.

2. Lai saņemtu izvēlēto pakalpojumu, portāla Lietotājs veic tā apmaksu saskaņā ar katra pakalpojuma noteikto cenu, kas norādīta iekļaujot visus nodokļu maksājumus.

3. Uz visiem portālā piedāvātajiem informācijas sabiedrības pakalpojumiem attiecas noteikumi par distances līgumu. Lietotājam nav tiesību izmanot atteikuma tiesības, saistībā ar pakalpojumu lietošanas raksturu, kas padara atteikuma tiesību izmantošanu par nerealizējamu. Pakalpojuma aprakstam portālā ir informatīva nozīme. Pakalpojuma pasūtīšana nozīmē portāla Lietotāja neatsaucamas piekrišanas sniegšanu informācijas sabiedrības pakalpojumu distances līguma izpildes uzsākšanai.

4. Šie noteikumi, uzskatāmi par Pušu savstarpēji noslēgtā informācijas sabiedrības pakalpojuma distances līguma noteikumiem, kas netiek glabāti, bet, kuri ir pieejami informatīvā formā pirms pakalpojuma iegādes portāla www.kurkur.lv.

5. Noteikumi, ir saistoši un ievērojami kopā ar portāla vispārējiem lietošanas noteikumiem, jebkuriem to papildinājumiem un šādā redakcijā attiecībā uz konkrēto Lietotāju stājas spēkā ar brīdi, kad Lietotājs ir veicis to apstiprinājumu un ir spēkā līdz brīdim, kad beidzas konkrētā pakalpojuma darbības termiņš.

Maksa par pakalpojumu.

1. Maksa par kurkur.lv izmantošanu ir EUR 1,30 mēnesī par katru numuru, kuram seko.

2. Maksa tiek aprēķināta un iekļauta LMT rēķinā vai atskaitīta no priekšapmaksas kartes, ja izmanto LMT Okarti vai Amigo.

3. Tarifikācija notiek katra mēneša pirmajā datumā un tiek veikta par vienu mēnesi – par tarifikācijas apjomu katru mēnesi saņemsi sms. Tarifikāciju veic automātiski, un, lai no tās atteiktos, sadaļā „lietotāji” nepieciešams atteikties no numuriem, kuriem seko.

4. Pievienojot jaunu numuru, tarifikācija tiek veikta tikai tajā brīdī, kad šī numura īpašnieks dod atļauju sev sekot un tikai par tik dienām, cik palikušas līdz mēneša beigām. Gadījumos, kad pieprasītā numura īpašnieks neatbild vai nedod atļauju sev sekot, tarifikācija par šo numuru netiek veikta.

Apliecinājums datu subjekta piekrišanai

Ar šo piekrītu un apliecinu:

1. ka SIA „Teliko” veic manu personas datu apstrādi gan elektroniski, gan manuāli;

2. ka sniedzu tikai un vienīgi patiesu un faktiskajai situācijai atbilstošu informāciju par sevi, neuzdodoties par citu personu. Es saprotu un atzīstu, ka, apstiprinot šos noteikumus, es dodu SIA „Teliko” tiešu un nepārprotamu piekrišanu savu personisko datu apstrādei saskaņā ar augstāk minētajiem noteikumiem;

3. ka SIA „Teliko”, reģ.Nr. 40103251806, juridiskā adrese: Brīvības gatve 224, Rīga, LV-1039, apstrādā mana mobilā telefona atrašanās vietas datus (dati, kas tiek apstrādāti elektronisko sakaru tīklā un norāda uz elektronisko sakaru pakalpojumu lietotāja galiekārtas atrašanās vietu), kā arī šādus datus – e-pasta adrese, mobilā tālruņa numurs, vārds, uzvārds), šādam mērķim – Atrašanās vietas noteikšanas pakalpojuma nodrošināšanai, sniegšanai, nodibinot, grozot, izpildot un/vai izbeidzot tiesiskās attiecības starp līgumslēdzēju pusēm.

4. datu apstrāde tiek veikta ar datiem, kuru apstrādei ar apstiprinājuma īsziņu, esmu devis/usi piekrišanu, kurus es sniedzu SIA „Teliko”, mājas lapā www.kurkur.lv un kurus SIA „Teliko” saņem no trešām personām, pakalpojuma nodrošināšanai, un/vai līgumsaistību izpildei.